تقویم آموزشی سال ۹۷ – ۹۸

تقویم آموزشی سال ۹۷ – ۹۸

در این مطلب تقویم آموزشی دانشکده اصول دین مربوط به سال تحصیلی ۹۷-۹۸ ارائه میشود