جلسه خیرین دفتر مرکزی

در تاریخ هفتم تیر ماه ۱۳۹۷ به منظور اتخاذ ساز و کارهای مجدد برای جذب خیرین در سطح شعب ، در دفتر مرکزی جلسه ای با حضور رؤسای شعب دانشکده تشکیل و ضمن ارزیابی عملکرد گذشته ، مقرر گردید از تمام ظرفیت های موجود برای جذب خیرین استفاده بهینه بعمل آید .