جلسه هیأت امناء دانشکده اصول الدین

جلسه هیأت امناء دانشکده اصول الدین در دفتر حضرت آیت الله اراکی با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید

در این جلسه پیرامون ارتقاء دانشکده اصول الدین به دانشگاه علامه عسکری ، اساسنامه جدید دانشگاه و دیگر مسائل جاری بحث و بررسی گردید

در این جلسه ارتقاء دانشکده به دانشگاه و اساسنامه جدید دانشگاه مورد تایید اعضاء قرار گرفت.