هیئت امناء

حضرت آیت الله محسن محمد عراقی (اراکی)

رئیس دانشکده

حضرت آیت الله محمد علی تسخیری

رئیس هیئت امنا


حضرت آیت الله محمد حسن اختری

عضو هیئت امنا

جناب آقای دکتر علی اکبر صالحی

عضو هیئت امنا


جناب آقای دکتر سید محمد حسین پور کاظمی

عضو هیئت امنا

جناب آقای دکتر محمد علی آذرشب

عضو هیئت امنا


جناب آقای دکتر سید احمد زرهانی

عضو هیئت امنا

جناب آقای دکتر سید محمد کاظم نائینی

عضو هیئت امنا


جناب حجت الاسلام دکتر محمد رضا رضوان

عضو هیئت امنا و نماینده وزیر

جناب آقای صادقی استاندار قم