تجریش ، خیابان دکتر باهنر ، خیابان شهید مصطفی مقدسی
کوی شهید نواب کاشانی ، شماره ۱۲
ایمیل :
info@osool.ac.ir
021-22716603,22711599
021-22739496

هیئت امناء

حضرت آیت الله محسن محمد عراقی (اراکی)

رئیس دانشکده

حضرت آیت الله محمد علی تسخیری

رئیس هیئت امنا


حضرت آیت الله محمد حسن اختری

عضو هیئت امنا

جناب آقای دکتر علی اکبر صالحی

عضو هیئت امنا


جناب آقای دکتر سید محمد حسین پور کاظمی

عضو هیئت امنا

جناب آقای دکتر محمد علی آذرشب

عضو هیئت امنا


جناب آقای دکتر سید احمد زرهانی

عضو هیئت امنا

جناب آقای دکتر سید محمد کاظم نائینی

عضو هیئت امنا


جناب حجت الاسلام دکتر محمد رضا رضوان

عضو هیئت امنا و نماینده وزیر

جناب آقای صادقی استاندار قم