کانون دانش آموختکان

انجمن دانش آموختکان

به یاری خداوند متعال، معاونت دانشجویی و امور فرهنگی دانشکده اصول الدین در راستای تعامل سازنده، هم گرایی، هم افزایی و ایجاد ارتباط مستمر، مؤثر و دوسویه با دانش آموختگان دانشکده، تصمیم به راه اندازی کانون دانش آموختگان گرفته است.
اهداف تشکیل کانون دانش آموختگان دانشکده اصول الدین:

۱. آشنایی و ارتباط دانش آموختگان با یکدیگر و تداوم ارتباط آنان با دانشکده.
۲. هم افزایی در زمینه استفاده از دانش، تخصص و تجربه دانش آموختگان.
۳. انجام طرح ها و فعالیت های علمی، فرهنگی، رفاهی، تفریحی و اقتصادی مشترک.
۴. بستر سازی ارتباط دانش آموختگان با سایر مراکز علمی، پژوهشی و فرهنگی.
۵. بررسی پیشنهادهای اعضا و ایجاد زمینه اجرای آن.

لازم به ذکر است پس از ساماندهی اطلاعات و اطلاع رسانی، همایش دانش آموختگان برگزار خواهد شد و هیئت مدیره کانون به انتخاب اعضا، فعالیت خود را آغاز خواهند نمود..