ارتباط مستقیم با مدیریت دانشکده

پیغام خود را مستقیم با مدیریت در میان بگذارید

شما میتوانید هرگونه پیام، پیشنهاد و یا انتقاد خود را مستقیما با مدیریت دانشکده از طریق فرم ذیل ارسال نمایید.