بازه زمانی ارزشیابی اساتید و کارت ورود به جلسه امتحان

دانشجویان محترم بازه ارزشیابی و دریافت کارت ورود به جلسه امتحان از روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۳/۹ الی چهارشنبه ۹۷/۳/۱۶ از ساعت ۸ الی ۲۳ فعال می باشد
ضمنا این بازه تکرار نمیشود .
انجام تسویه حساب قبل از ارزشیابی الزامی می باشد .