برگزاري جلسه کميته منتخب دانشکده براي بررسي ارتقاي اعضاي هيات علمي

روز چهارشنبه مورخ ۲۷/۴/۹۷ جلسه کميته منتخب دانشکده براي بررسي پرونده پژوهشي اعضاي هيات علمي و ارتقاي آنان برگزار گرديد. در اين جلسه که با حضور اساتيد مدعو دانشکده اصول الدين و دانشگاههاي ديگر و نيز معاون محترم آموزشي و تحصيلات تکميلي، دکتر عبدالعزيز دفتري، برگزار گرديد مقالات علمي پژوهشي اعضاي هيات علمي مورد بررسي قرار گرفت و پس از بررسي و تاييد اوليه چهار پرونده در مرحله نخست، مقرر شد براي ارزيابي نهايي به هيات مميزه جامعه المصطفي العالميه (ص) ارسال گردد.