تقویم آموزشی نیمسال ۹۹۲

 

یاد آوری مهم

  • آن دسته از دانشجویان مشمول پرداخت شهریه که دارای بدهی از نیمسال گذشته می باشند باید قبل از زمان انتخاب واحد نسبت به تعیین تکلیف وضعیت شهریه خود با امور مالی دانشکده هماهنگی های لازم را انجام دهند در غیر این صورت ثبت نام و انتخاب واحد برای ایشان میسر نمی باشد
  • دانشجویان مجاز به انتخاب واحد کمتر از حد نصاب تعیین شده در آیین نامه آموزشی بر حسب سال ورود نیستند مگر به دلایل موجه و خارج اراده دانشجو که باید به تایید گروه واحد آموزشی و مدیریت خدمات آموزشی دانشکده برسد .
  • پرداخت شهریه ثابت و متغیر صرفا از طریق درگاه پرداخت الکترونیک دانشکده ( ملی و پارسیان) می بایست انجام گردد .
  • کنترل شهریه و انتخاب واحد میبایست حتما در بازه مقرر توسط کارشناسان مالی و آموزش انجام شود .
  • در صورت انتخاب واحد خارج از زمان مشخص شده جریمه ۵۰۰۰۰۰ریال اعمال میگردد.