جهت تماس با معاونت مالی دانشکده اصول دین میتوانید از فرم زیر استفاده نمایید، در اسرع وقت به پیغام شما رسیدگی خواهد شد