جهت تماس با مدیر کل روابط عمومی و بین الملل می توانید از فرم زیر استفاده نمایید. در اسرع وقت به پیغام شما رسیدگی خواهد شد.