جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق اسلامی

دانشجو: آقای مجتبی لواشانی

موضوع: «اصول، مبانی و منابع اندیشه‌های فقهی جریان‌های تکفیری»

استاد راهنما: آقای دکتر سیدمحمدهادی حجازی

استاد داور: استاد آقای حسین صادقی

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر محمد رصافی

زمان: ‌‌چهارشنبه ۲۹/۱/۱۳۹۷  ساعت ۳۰/۱۳

مکان: سالن جلسات(جنب اداره آموزش)

 

امور پایان‌نامه‌ها