جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم ترابی

دانشجو : خانم ترابی

موضوع : عنوان ” تجسم اعمال از منظر آیات و روایات

استاد راهنما : آقای دکتر لسانی

زمان : سه شنبه مورخ ۳ اردیبهشت ساعت ۱۴

مکان : دانشکده اصول الدین تهران