جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فقه مقارن و حقوق اسلامی

دانشجو : خانم زهرا اسماعیل زاده

موضوع : عنوان ” هست ها و بایسته های جنگ و صلح از منظر فقه و حقوق اسلامی ”

استاد راهنما : آقای دکتر محمد حسین خلیلی

استاد داور : استاد آقای سید محسن مطهری بیدگلی

نماینده تحصیلات تکمیلی : آقای دکتر محمد رصافی

زمان : چهارشنبه ۲/۸/۱۳۹۷ ساعت ۱۳

مکان : اتاق جلسات  دانشکده اصول دین مرکز قم