جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

دانشجو: محدثه زاهدی 

موضوع:  مصادیق و محدوده حقوق مالی و رفتاری والدیدن بر فرزندان در نگرش فقهی و حقوقی ایران

استاد راهنما: دکتر احمدرضا توحیدی

استاد داور: جناب آقای تقی برهانی

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر محمد رصافی

زمان: سه شنبه ۲۴/۱۲/۱۳۹۵  ساعت ۱۳

مکان اتاق جلسات

امور پایان نامه ها