جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث

دانشجو: فاطمه مهدی نژاد

موضوع: بازی و سرگرمی های سالم و غیرسالم از نگاه اسلام و غرب

استاد راهنما: دکتر احمدرضا توحیدی

استاد داور: جناب آقای دکترعلیرضا کاوند

نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر عبدالرضا زاهدی

زمان: پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ساعت ۱۰

مکان: اتاق جلسات دانشکده اصول الدین شعبه قم