معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

چکیده سوابق اجرایي و علمي آقاي خلف کريمي پور

نام : خلف نام خانوادگي : كريمي پور
آدرس : تهران، بلوار آفريقا، خیابان شهید ناصری، پلاک ۳۱
پست الکترونیکي : khalaf.karimipour@gmail.com

تحصيلات و آموزش
كارشناسي ارشد : حقوق _ گرايش حقوق خصوصي _ دانشگاه آزاد اسلامي ، واحد تهران مركز _ معدل : ۱۹/۲۴
دكتری : حقوق _ گرايش حقوق خصوصي _ دانشگاه عدالت، معدل ۱۸/۷۲

مسئولیتهای اداري و اجرايي :
سرپرست دانشگاه عدالت – پرديس بین المللي جنوب كشور
– معاون آموزشي و تحصیلات تکمیلي – دانشکده اصول دين
-معاون اجرايي – دانشگاه عدالت
-سرپرست اداره كل جذب و توسعه جذب و توسعه دانشگاه عدالت
معاونت برنامه ريزی ، پشتیباني و توسعه منابع انساني دانشگاه عدالت – پرديس بین المللي جنوب كشور
– مدير حقوقي و امور قراردادها شركت ستاره ايران (نماينده رسمي مرسدس بنز در ايران)
– مشاور حقوقي شركت توسعه مکانیزاسیون و صنايع كشاورزی كوثر(وابسته به بنیاد شهید)
– مشاور حقوقي و عضو شورای عالي حقوقي سازمان مركزی تعاون روستايي كشور
-عضو هیأت مديره گروه صنعتي آذرخاک(وابسته به بانک دی)
– عضو شورای اقتصادی شهرداری فیروزكوه
– مدير كل برنامه ريزی، پشتیباني و توسعه منابع انساني دانشگاه عدالت
– رئیس كمیته ارتقاء و توسعه دانشکده اصول الدين با حکم آيت الله اراكي رئیس مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي
– معاونت اداری مالي دانشگاه آزاد اسلامي – مركز بین المللي خلیج فارس
– مديرعامل و عضو هیأت مديره شركت فراديد طلوع (سهامي خاص وابسته به صاايران)
-عضو هیأت مديره سازمان سرمايه گذاری و مشاركت های مردمي شهرداری اهواز
.-رئیس اداره امور اداری و عضو كمیسیون معاملات دانشگاه آزاد اسلامي – مركز بین المللي خلیج فارس
– مشاور حقوقي، اقتصادی و سرمايه گذاری فرماندار شوشتر از
– مشاور حقوقي، اقتصادی و سرمايه گذاری فرماندار رامهرمز
.- نماينده ويژه فرماندار خرمشهر در انتخابات رياست جمهوری
– نماينده ويژه فرماندار رامهرمز در انتخابات مجلس شورای اسلامي

مقالات خارجی :
۱٫ K. Karimipour, O. Ghassemi, “The Incoterms 2010 Rules And Their Importance” (ISI) ISSN: 2220-6663 (Print), 2222-3045 (Online) http://www.innspub.net Vol. 5, No. 6, p. 379-386, 2015
۲٫ K. Karimipour, “The Compulsory Insurance Law And Fair Compensation Without Consideration of Gender”
۳٫ (ISI) ISSN: 2220-6663 (Print), 2222-3045 (Online) Vol. 6, No. 3, p. 515-521, 2015
۴٫ K. Karimipour, A. Jasemi Zergani, “The Importance of International Arbitration in the Optimization of Upstream Oil Contracts and the Challenges Facing It”. ASIL Works In Progress Conference, 2017
۴-  كريمي پور، خلف، قابلیت استناد پذيری ادله در حقوق موضوعه و فقه امامیه، دوفصلنامه علمي پژوهشي پژوهشنامه حقوق خصوصي
عدالت، دانشگاه عدالت
۵- تحولات اتاق بازرگاني بین المللي و توسعه حقوق تجارت بین الملل در ايران – دوفصلنامه علمي پژوهشي پژوهشنامه حقوق
خصوصي عدالت، دانشگاه عدالت
تدریس :
در دوره و کارگاه :
دوره مدیریت منابع انساني
اخلاق حرفه ای و اداری در اسلام
دوره مدیریت استراتژيک
بررسی قانون رسیدگي به تخلفات اداري
دوره مدیریت فروش
دوره راههای جلوگیري ازرفتار هاي پرخطر اداري
روشهای نظم دهی به محيط کار
آموزش فنون و مهارتهای اداری
دانشگاه :
مقطع کارشناسی: حقوق بین المللي عمومي، حقوق بازرگاني، حقوق بین المللي خصوصي ۱و ۲، مدني ۱ و ۲و ۳، تجارت ۱و ۲و ۳و ۴
. معاملات الکترونیک، مالیه عمومي، آئین دادرسي مدني۱و ۲
مقطع کارشناسی ارشد: حقوق بازرگاني، حقوق شهری، داوری.

توانمندی ها (حضور در دوره و کارگاه )

دوره مديريت منابع انساني
اخلاق حرفه ای و اداری در اسلام
دوره مديريت استراتژيک
بررسي قانون رسیدگي به تخلفات اداری
دوره مديريت فروش
دوره راههای جلوگیری از رفتار های پرخطر اداری
روشهای نظم دهي به محیط كار
آموزش فنون و مهارتهای اداری