سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی جناب آقای دکتر سید مهدی زریباف

دارای مدرک تحصیلی دکتری اقتصاد با گرایش روش‌شناسی اقتصاد اسلامی

تالیف کتاب

گفتارهایی دربارۀ حوزه‌های معرفتی و شناختی اقتصاد اسلامی، سلسله جلسات گفتگوی دکتر زریباف و حجت الاسلام مصباحی مقدم، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام (۱۳۹۴)

رشد متوازن؛ مقدمه‌ای بر الگوی جامع فقرزدایی در ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی (۱۳۹۳)

تحلیلی بر سیر شناخت و روش‌شناسی علم اقتصاد، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام (۱۳۹۱)

نگارش مقاله علمی

عدالت به مثابه روش؛ سیر رویکردهای روش شناختی در اقتصاد اسلامی، دوفصلنامۀ مطالعات اقتصاد اسلامی، سال هشتم، شمارۀ ۱۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، صص ۱۴۷ تا ۱۷۸ [باهمکاری علی‌اکبر ناسخیان و علی (۱۳۹۴)

ماهیت انتزاعی مدل‌ها و نهادهای اقتصادی اقتصادی (مطالعه موردی نهاد بازار)، پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال ۲۱، شماره ۶۷، صص۱۰۵تا۱۳۰ (۱۳۹۲)

مبانی، سیر تدوین، مدل مفهومی و الزامات تدوین الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، دوفصلنامۀ‌ علمی‌پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، بهار و تابستان ۱۳۹۲، شمارۀ‌۱۰، صص ۱۲۷ تا ۱۵۸ (۱۳۹۲)

نقشۀ راه تدوین الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، گفتارهایی در مبانی، مفاهیم و روش‌شناسی الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، جلد اول، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، صص ٨٧تا١٠۶. (۱۳۹۲)

بررسی و نقد نظریه‌های فقرزدایی، مجله اقتصادی، سال دوازدهم، شماره ۳، صص ۶۵ تا ۹۶ (۱۳۹۱)

مروری بر علل فقر ازمنظر اقتصاد متعارف، مجله اقتصادی، سال دوازدهم، شماره ۱، صص ۷ تا ۲۶ (۱۳۹۱)

تخصیص بهینۀ درآمدهای نفتی در چارچوب الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، مجموعه مقالات اولین همایش الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، پژوهشکدۀ صدرا. (۱۳۸۹)

دورنمای نظام مطلوب اقتصادی عادلانه، مجموعه‌مقالات توسعه مبتنی‌بر عدالت، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام (۱۳۸۸)

ارتباط اقتصاد و جامعه شناسی، مجله اقتصادی، سال هشتم، شماره ۷۹و۸۰، صص ۲۷ تا ۳۶ (۱۳۸۷)

نقدی بر ماهیت علم اقتصاد با رویکرد ارزشی، پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال۱۶ ش۴۶ (۱۳۸۷)

نظری بر اندیشه توسعه عدالت‌محور، فصلنامۀ علمی‌ترویجی پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، بهار و تابستان ١٣٨۶، شماره‌های ۴١ و ۴٢. (۱۳۸۶)

علم اقتصاد نوین از دیدگاه مکاتب روش شناسی، نامه علوم انسانی، بهار ۱۳۷۹، شماره ۱، صص ۴۷ تا ۷۲ (۱۳۷۹)

تعادل اقتصادی از نظریه تاسیاستگزاری، مجلۀ راهبرد، پاییز ۱۳۷۵، شمارۀ ۱۱، صص ۷۷ تا ۱۲۸ (۱۳۷۵)

تحلیلی بر سیر شناخت روش شناسی علم اقتصاد، مجموعه مقالات اقتصادی، شماره۱ (۱۳۷۲)

یادداشت و تک‌نگاشت

حق‌گرایی روشمند، تکلیف‌گرایی هدفمند: اقتصاد اسلامی و بحران نظام سرمایه‌داری، سورۀ اندیشه، بهار ۱۳۸۸، صص ۷۶ و ۷۷ (۱۳۸۸)

رابطه جهانی شدن با فقر (۱۳۸۷)

اجرای پروژه

جایگاه نظام فناوری مطلوب در الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت با رویکرد عدالت ساختاری، پژوهشکدۀ مطالعات فناوری (مجری) (۱۳۹۴)

توزیع متوازن فرصت‌ها و درآمدها، مرکز مطالعات بنیادین (۱۳۹۳)

تأمین حقوق اساسی خانوار با توجه به ظرفیت های قوه مقننه (۱۳۹۱)

بررسی چالشها و راهکارهای اساسی در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (۱۳۹۱)

نقشه راه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (۱۳۸۹)

الگوی جامع نهضت ملی مبارزه با فقر (۱۳۸۷)

مسئول راه اندازی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع) (۱۳۷۴)

مروری بر ابعاد ویژگیهای نظری عدالت اقتصادی

ترجمه اثر

نقدی بر روش شناسی علم اقتصاد تحققی نویسنده: میلتون فریدمن، نامه علوم انسانی، تابستان و پاییز ۱۳۸۳، شماره ۱۰، صص۲۰ تا ۴۲ (۱۳۸۳)

تدوین طرح‌نامه

شناسایی مسائل و مشکلات اتحادیه‌های صادراتی و ارائه راهکارهایی مناسب و مفید در جهت روانسازی صادرات غیرنفتی کشور (۱۳۸۶)

بررسی راهکارهای اجرایی تأسیس مراکز تجاری دائمی در کشورهای عمده تجارت با ایران (۱۳۸۶)

پرسشنامه طرح‌های پژوهشی

همکاری با

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مشاور (۱۳۹۱)

تدوین‌الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مسئول دفتر (۱۳۹۱)

کارگروه بررسی پایان‌نامه‌های اقتصادی نهادرهبری، دبیر کارگروه (۱۳۹۱)

مطالعات اقتصاد اسلامی، مسئول دفتر (۱۳۸۸)

مرکز پژوهشهای فرهنگی – اجتماعی(صدرا)، عضو هیأت علمی (۱۳۸۸)

وزارت اقتصاد و دارایی، مشاور معاونت اقتصادی (۱۳۸۸)

انجمن علمی بازرگانی ایران، عضو هیأت مدیره (۱۳۸۷)

شورای بررسی متون اقتصادی، عضو اصلی (۱۳۸۴)

بنیاد مستضعفان، کارشناس معاونت‌ اقتصادی (۱۳۷۵)

مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، کارشناس اقتصادی (۱۳۷۴)

مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد تهران، پژوهشگر (۱۳۷۳)

پژوهشگاه فرهنگ‌واندیشه اسلامی، پژوهشگر (۱۳۷۳)

مرکز مطالعات اقتصاد اسلامی، دانشگاه امام صادق(ع)، قائم مقام (۱۳۶۹)

مرکز مطالعات مبانی‌ و مدلهای اقتصادی، رئیس

 

مسئولیتهای اداري و اجرايي :
سرپرست دانشگاه عدالت – پرديس بین المللي جنوب كشور
– معاون آموزشي و تحصیلات تکمیلي – دانشکده اصول دين
-معاون اجرايي – دانشگاه عدالت
-سرپرست اداره كل جذب و توسعه جذب و توسعه دانشگاه عدالت
معاونت برنامه ريزی ، پشتیباني و توسعه منابع انساني دانشگاه عدالت – پرديس بین المللي جنوب كشور
– مدير حقوقي و امور قراردادها شركت ستاره ايران (نماينده رسمي مرسدس بنز در ايران)
– مشاور حقوقي شركت توسعه مکانیزاسیون و صنايع كشاورزی كوثر(وابسته به بنیاد شهید)
– مشاور حقوقي و عضو شورای عالي حقوقي سازمان مركزی تعاون روستايي كشور
-عضو هیأت مديره گروه صنعتي آذرخاک(وابسته به بانک دی)
– عضو شورای اقتصادی شهرداری فیروزكوه
– مدير كل برنامه ريزی، پشتیباني و توسعه منابع انساني دانشگاه عدالت
– رئیس كمیته ارتقاء و توسعه دانشکده اصول الدين با حکم آيت الله اراكي رئیس مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي
– معاونت اداری مالي دانشگاه آزاد اسلامي – مركز بین المللي خلیج فارس
– مديرعامل و عضو هیأت مديره شركت فراديد طلوع (سهامي خاص وابسته به صاايران)
-عضو هیأت مديره سازمان سرمايه گذاری و مشاركت های مردمي شهرداری اهواز
.-رئیس اداره امور اداری و عضو كمیسیون معاملات دانشگاه آزاد اسلامي – مركز بین المللي خلیج فارس
– مشاور حقوقي، اقتصادی و سرمايه گذاری فرماندار شوشتر از
– مشاور حقوقي، اقتصادی و سرمايه گذاری فرماندار رامهرمز
.- نماينده ويژه فرماندار خرمشهر در انتخابات رياست جمهوری
– نماينده ويژه فرماندار رامهرمز در انتخابات مجلس شورای اسلامي

مقالات خارجی :
۱٫ K. Karimipour, O. Ghassemi, “The Incoterms 2010 Rules And Their Importance” (ISI) ISSN: 2220-6663 (Print), 2222-3045 (Online) http://www.innspub.net Vol. 5, No. 6, p. 379-386, 2015
۲٫ K. Karimipour, “The Compulsory Insurance Law And Fair Compensation Without Consideration of Gender”
۳٫ (ISI) ISSN: 2220-6663 (Print), 2222-3045 (Online) Vol. 6, No. 3, p. 515-521, 2015
۴٫ K. Karimipour, A. Jasemi Zergani, “The Importance of International Arbitration in the Optimization of Upstream Oil Contracts and the Challenges Facing It”. ASIL Works In Progress Conference, 2017
۴-  كريمي پور، خلف، قابلیت استناد پذيری ادله در حقوق موضوعه و فقه امامیه، دوفصلنامه علمي پژوهشي پژوهشنامه حقوق خصوصي
عدالت، دانشگاه عدالت
۵- تحولات اتاق بازرگاني بین المللي و توسعه حقوق تجارت بین الملل در ايران – دوفصلنامه علمي پژوهشي پژوهشنامه حقوق
خصوصي عدالت، دانشگاه عدالت
تدریس :
در دوره و کارگاه :
دوره مدیریت منابع انساني
اخلاق حرفه ای و اداری در اسلام
دوره مدیریت استراتژيک
بررسی قانون رسیدگي به تخلفات اداري
دوره مدیریت فروش
دوره راههای جلوگیري ازرفتار هاي پرخطر اداري
روشهای نظم دهی به محيط کار
آموزش فنون و مهارتهای اداری
دانشگاه :
مقطع کارشناسی: حقوق بین المللي عمومي، حقوق بازرگاني، حقوق بین المللي خصوصي ۱و ۲، مدني ۱ و ۲و ۳، تجارت ۱و ۲و ۳و ۴
. معاملات الکترونیک، مالیه عمومي، آئین دادرسي مدني۱و ۲
مقطع کارشناسی ارشد: حقوق بازرگاني، حقوق شهری، داوری.

توانمندی ها (حضور در دوره و کارگاه )

دوره مديريت منابع انساني
اخلاق حرفه ای و اداری در اسلام
دوره مديريت استراتژيک
بررسي قانون رسیدگي به تخلفات اداری
دوره مديريت فروش
دوره راههای جلوگیری از رفتار های پرخطر اداری
روشهای نظم دهي به محیط كار
آموزش فنون و مهارتهای اداری