معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

چکیده سوابق اجرایي و علمي آقاي خلف کريمي پور

تحصیلات :
کارشناسی ارشد : حقوق – گرایش حقوق خصوصي
دکتری حقوق خصوصی

مسئولیتهای اداري و اجرايي :
نماینده شرکت صاایران در استان خوزستان
مدیر عامل شرکت فرادید طلوع (سهامي خاص )
عضو هیت مدیره شرکت فراديد طلوع
رئیس اداره امور اداری دانشگاه آزاد اسلامي – مرکز بين المللي خليج فارس
عضوکمیسیون معاملات دانشگاه آزاد اسلامي – مرکز بين المللي خليج فارس
عضو شورای اداری ،‌فرهنگي و پ‍‍ژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي– مرکز بين المللي خليج فارس
معاونت اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامي – مرکز بين المللي خليج فارس
معاونت برنامه ریزی ، پشتيباني و توسعه منابع انساني دانشگاه عدالت – پرديس بين المللي جنوب کشور
سرپرست دانشگاه عدالت –پردیس بین المللي جنوب کشور
نماینده ویژه فرمانداررامهرمز در انتخابات مجلس شوراي اسلامي سال۱۳۹۴
مشاور اقتصادی و سرمایه گذاري فرماندار رامهرمز
مشاورحقوقی، اقتصادی و سرمايه گذاري فرماندار شوشتر
عضو هئیت مدیره سازمان سرمايه گذاري و مشارکتهاي مردمي شهرداري اهواز
مدیر کل برنامه ریزي، پشتيباني و توسعه منابع انساني دانشگاه عدالت

مقالات خارجی :
۱- K. Karimipour, O. Ghassemi, “The Incoterms ۲۰۱۰ Rules And Their Importance” (ISI) ISSN: ۲۲۲۰-۶۶۶۳ (Print), ۲۲۲۲-۳۰۴۵ (Online) http://www.innspub.net Vol. ۵, No. ۶, p. ۳۷۹-۳۸۶, ۲۰۱۵
۲- K. Karimipour, “The Compulsory Insurance Law And Fair Compensation Without Consideration of Gender” (ISI) ISSN: ۲۲۲۰-۶۶۶۳ (Print), ۲۲۲۲-۳۰۴۵ (Online) Vol. ۶, No. ۳, p. ۵۱۵-۵۲۱, ۲۰۱۵
۳- K. Karimipour, A. Jasemi Zergani, “The Importance of International Arbitration in The Optimization of Upstream Oil Contracts And The Challenges Facing It”. ASIL Works In Progress Conference, ۲۰۱۷
۴-کریمی پور،خلف ،قابليت استناد پذيري ادله در حقوق موضوعه و فقه اماميه ،دوفصلنامه علمي تخصصي دانشگاه عدالت
تدریس :
در دوره و کارگاه :
دوره مدیریت منابع انساني
اخلاق حرفه ای و اداری در اسلام
دوره مدیریت استراتژيک
بررسی قانون رسیدگي به تخلفات اداري
دوره مدیریت فروش
دوره راههای جلوگیري ازرفتار هاي پرخطر اداري
روشهای نظم دهی به محيط کار
آموزش فنون و مهارتهای اداری
دانشگاه :
آزاد و پیام نور :حقوق بین المللي عمومي ، حقوق بين المللي خصوصي ، مدني ۲ ، تجارت ۱و ۲ و۳ و۴