معاون پژوهشی دانشکده اصول دین جناب آقای دکتر سید مهدی زریباف


دارای مدرک تحصیلی دکتری اقتصاد با گرایش روش‌شناسی اقتصاد اسلامی

تالیف کتاب

گفتارهایی دربارۀ حوزه‌های معرفتی و شناختی اقتصاد اسلامی، سلسله جلسات گفتگوی دکتر زریباف و حجت الاسلام مصباحی مقدم، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام (۱۳۹۴)

رشد متوازن؛ مقدمه‌ای بر الگوی جامع فقرزدایی در ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی (۱۳۹۳)

تحلیلی بر سیر شناخت و روش‌شناسی علم اقتصاد، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام (۱۳۹۱)

نگارش مقاله علمی

عدالت به مثابه روش؛ سیر رویکردهای روش شناختی در اقتصاد اسلامی، دوفصلنامۀ مطالعات اقتصاد اسلامی، سال هشتم، شمارۀ ۱۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، صص ۱۴۷ تا ۱۷۸ [باهمکاری علی‌اکبر ناسخیان و علی (۱۳۹۴)

ماهیت انتزاعی مدل‌ها و نهادهای اقتصادی اقتصادی (مطالعه موردی نهاد بازار)، پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال ۲۱، شماره ۶۷، صص۱۰۵تا۱۳۰ (۱۳۹۲)

مبانی، سیر تدوین، مدل مفهومی و الزامات تدوین الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، دوفصلنامۀ‌ علمی‌پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، بهار و تابستان ۱۳۹۲، شمارۀ‌۱۰، صص ۱۲۷ تا ۱۵۸ (۱۳۹۲)

نقشۀ راه تدوین الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، گفتارهایی در مبانی، مفاهیم و روش‌شناسی الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، جلد اول، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، صص ٨٧تا١٠۶. (۱۳۹۲)

بررسی و نقد نظریه‌های فقرزدایی، مجله اقتصادی، سال دوازدهم، شماره ۳، صص ۶۵ تا ۹۶ (۱۳۹۱)

مروری بر علل فقر ازمنظر اقتصاد متعارف، مجله اقتصادی، سال دوازدهم، شماره ۱، صص ۷ تا ۲۶ (۱۳۹۱)

تخصیص بهینۀ درآمدهای نفتی در چارچوب الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، مجموعه مقالات اولین همایش الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، پژوهشکدۀ صدرا. (۱۳۸۹)

دورنمای نظام مطلوب اقتصادی عادلانه، مجموعه‌مقالات توسعه مبتنی‌بر عدالت، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام (۱۳۸۸)

ارتباط اقتصاد و جامعه شناسی، مجله اقتصادی، سال هشتم، شماره ۷۹و۸۰، صص ۲۷ تا ۳۶ (۱۳۸۷)

نقدی بر ماهیت علم اقتصاد با رویکرد ارزشی، پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال۱۶ ش۴۶ (۱۳۸۷)

نظری بر اندیشه توسعه عدالت‌محور، فصلنامۀ علمی‌ترویجی پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، بهار و تابستان ١٣٨۶، شماره‌های ۴١ و ۴٢. (۱۳۸۶)

علم اقتصاد نوین از دیدگاه مکاتب روش شناسی، نامه علوم انسانی، بهار ۱۳۷۹، شماره ۱، صص ۴۷ تا ۷۲ (۱۳۷۹)

تعادل اقتصادی از نظریه تاسیاستگزاری، مجلۀ راهبرد، پاییز ۱۳۷۵، شمارۀ ۱۱، صص ۷۷ تا ۱۲۸ (۱۳۷۵)

تحلیلی بر سیر شناخت روش شناسی علم اقتصاد، مجموعه مقالات اقتصادی، شماره۱ (۱۳۷۲)

یادداشت و تک‌نگاشت

حق‌گرایی روشمند، تکلیف‌گرایی هدفمند: اقتصاد اسلامی و بحران نظام سرمایه‌داری، سورۀ اندیشه، بهار ۱۳۸۸، صص ۷۶ و ۷۷ (۱۳۸۸)

رابطه جهانی شدن با فقر (۱۳۸۷)

اجرای پروژه

جایگاه نظام فناوری مطلوب در الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت با رویکرد عدالت ساختاری، پژوهشکدۀ مطالعات فناوری (مجری) (۱۳۹۴)

توزیع متوازن فرصت‌ها و درآمدها، مرکز مطالعات بنیادین (۱۳۹۳)

تأمین حقوق اساسی خانوار با توجه به ظرفیت های قوه مقننه (۱۳۹۱)

بررسی چالشها و راهکارهای اساسی در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (۱۳۹۱)

نقشه راه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (۱۳۸۹)

الگوی جامع نهضت ملی مبارزه با فقر (۱۳۸۷)

مسئول راه اندازی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع) (۱۳۷۴)

مروری بر ابعاد ویژگیهای نظری عدالت اقتصادی

ترجمه اثر

نقدی بر روش شناسی علم اقتصاد تحققی نویسنده: میلتون فریدمن، نامه علوم انسانی، تابستان و پاییز ۱۳۸۳، شماره ۱۰، صص۲۰ تا ۴۲ (۱۳۸۳)

تدوین طرح‌نامه

شناسایی مسائل و مشکلات اتحادیه‌های صادراتی و ارائه راهکارهایی مناسب و مفید در جهت روانسازی صادرات غیرنفتی کشور (۱۳۸۶)

بررسی راهکارهای اجرایی تأسیس مراکز تجاری دائمی در کشورهای عمده تجارت با ایران (۱۳۸۶)

پرسشنامه طرح‌های پژوهشی

همکاری با

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مشاور (۱۳۹۱)

تدوین‌الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مسئول دفتر (۱۳۹۱)

کارگروه بررسی پایان‌نامه‌های اقتصادی نهادرهبری، دبیر کارگروه (۱۳۹۱)

مطالعات اقتصاد اسلامی، مسئول دفتر (۱۳۸۸)

مرکز پژوهشهای فرهنگی – اجتماعی(صدرا)، عضو هیأت علمی (۱۳۸۸)

وزارت اقتصاد و دارایی، مشاور معاونت اقتصادی (۱۳۸۸)

انجمن علمی بازرگانی ایران، عضو هیأت مدیره (۱۳۸۷)

شورای بررسی متون اقتصادی، عضو اصلی (۱۳۸۴)

بنیاد مستضعفان، کارشناس معاونت‌ اقتصادی (۱۳۷۵)

مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، کارشناس اقتصادی (۱۳۷۴)

مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد تهران، پژوهشگر (۱۳۷۳)

پژوهشگاه فرهنگ‌واندیشه اسلامی، پژوهشگر (۱۳۷۳)

مرکز مطالعات اقتصاد اسلامی، دانشگاه امام صادق(ع)، قائم مقام (۱۳۶۹)

مرکز مطالعات مبانی‌ و مدلهای اقتصادی، رئیس