معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معرفی معاونت

وظایف معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

۱. اداره و نظارت برحسن اجرای کلیه سیاستها، مقررات و فرآیندهای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی

۲. برنامه‌ریزی امورآموزشی وتحصیلاتی تکمیلی با همکاری واحدهای ذیربط و نظارت برحسن اجرای وظایف واحدهای وابسته و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی هر مراکز و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیأت رئیسه

۳. پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشکده و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمی

۴. پیشنهاد اجرای دوره‌های کوتاه مدت آموزشی و ضمن خدمت به شورای دانشکده

۵. برنامه‌ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی ـ آموزشی حوزه و دانشگاه جهت ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی

۶. برنامه‌ریزی آموزشی دانشکده در راستای سند چشم‌انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین

۷. اهتمام به برگزاری دوره‌های توانمندسازی و دانش‌افزایی

۸. ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل‌ها به منظور به روزرسانی، کارآمدی اعضای هیأت علمی دانشکده، غنابخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنهاد لازم به رئیس دانشکده

۹. برنامه‌ریزی برای ارتقـای مهارتهـای علمـی ـ تخصصـی دانشجویان جهت ورود به‌ جامعه

۱۰. نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور دردانشکده با هماهنگی رئیس دانشکده

۱۱. نظارت بر سیستم های مختلف الکترونیکی وآموزشی

۱۲. گزارش فعالیت آموزشی و پژوهشی در پایان هر سال تحصیلی به ریاست دانشکده


آئین نامه کارشناسی ارشد