اعضای هيئت علمی

دکتر حسین شریف عسگری

دکتری علوم قرآن و حدیث

دکتر غلامحسین باقری مهیاری

دکتری زبان و ادبیات عربی

دکتر مجید فلاح پور

دکتری علوم قرآن و حدیث

دکتر یوسف فرزانه

دکتری حقوق بین الملل

دکتر سعید حکیمی ها

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

دکتر ملیحه السادات سید رضا دولابی

دکتری علوم قرآن و حدیث

دکتر حیدر علی رستمی

دکتری علوم قرآن و حدیث

دکتر غلامحسین هادویان

دکتری فقه و حقوق

دکتر محمد رصافی

دکتری فلسفه تطبیقی