ورود به پنل کاربری

محمد رضا گلرو

معاون فرهنگی و دانشجویی


شرح وظایف معاون فرهنگی و دانشجویی

     وظایف عمومی معاون:

1.     ابلاغ كليه مصوبات، مقـررات و آيين نامه هاي ابلاغي از سوي رئيس دانشكده به واحدهاي ذيربط و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي آن

2.     تدوين آئين نامه ها و دستورالعملها و دستورجلسات مرتبط با وظايف معاونت جهت پيشنهاد به مراجع ذيصلاح

3.     ارائه گزارش هاي توجيهي لازم به رئيس دانشكده در خصوص وظايف مربوطه به واحدهاي تحت نظر

4.     پيشنهاد افراد واجد شرايط براي تصدي سمتهاي مديريتي در حوزه معاونت به رياست دانشكده

5.     نظارت بر واحدهاي وابسته به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف آنها

6.     برنامه ريزي، تنظيم فعاليتها و پيشنهاد بودجه ساليانه معاونت ذيربط مطابق با اولويت هاي دانشكده

7.     همكاري با ساير معاونت ها جهت حسن اجراي برنامه هاي دانشكده

8.     انجام ساير امور محوله از سوي رئيس دانشكده

 

وظایف اختصاصی معاون:

1.     اداره و نظارت برحسن اجراي كليه امور دانشجويي وفرهنگي دانشكده در سطوح دانشجويان وكاركنان، مطابق با مصوبات،مقررات و آئين نامه هاي مربوطه

2.     راه اندازي و مديريت فرآيند مشاوره امور دانشجويي وفرهنگي دانشكده در زمينه هاي تحصيلي، رفاهي، سلامت

3.     نظارت بر فعاليت هاي مربوط به تسهيلات قابل ارائه به دانشجويان و برنامه هاي رفاهي آنان

4.     برنامه ريزي جهت مديريت و ارتقاي امور صنفي،رفاهي، بهداشتي و سلامت دانشجويان دانشكده

5.     رصد و ارزيابي وضعيت صنفي، رفاهي، بهداشتي وفرهنگي و سلامت دانشكده و ارائه گزارش به رئيس دانشكده

6.     زمينه سازي جهت مشاركت، همراهي و همدلي دانشجويان براي ارتقاي وضعيت دانشكده

7.     تطبيق و اجراي سياست هاي راهبردي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ستادهاي تعميق و گسترش فرهنگ و مباني اسلام در دستگاهها در حوزه مسائل فرهنگي و اجتماعي

8.     رصد وضعيت كلي فرهنگي، تربيتي، اجتماعي و سياسي دانشكده و همچنين انجام مطالعات و پژوهشهاي لازم با

9.     همكاري معاونت پژوهشي به منظور برنامه ريزي و سياستگذاري فعاليتهاي فرهنگي به منظورگسترش و تعميق ارزشهاي اسلامي ـ ايراني ـ انقلابي در همه سطوح دانشكده و ارائه گزارش به شوراي فرهنگي و اجتماعي دانشكده

10. ايجاد ارتباط و همكاري هرچه بيشتر با مراكز،موسسات و نهادهاي فكري، فرهنگي وانقلابي

11. برنامه ريزي به منظور توسعه آموزشهاي فرهنگي، سياسي و اخلاقي از طريق برگزاري كلاسهاي آموزشي و سمينارها و مجامع فرهنگي، فكري و سياسي دانشگاهي با استفاده بهينه از توان موجود نهادهاي اسلامي و انقلابي و نظارت بر آنها

12. فراهم آوردن زمينه ترغيب عناصردانشكده به منظور حضور در صحنه هاي مختلف علمي، سياسي و فرهنگي جامعه

13. اهتمام به ترويج فرهنگ گفتگو، نقد روشمند، آزاد انديشي و گسترش زمينه ارتباط دانشگاهيان با صاحب نظران علمي، فرهنگي و سياسي

14. مديريت محتوايي شوراي فرهنگي و اجتماعي از طريق تسهيل در فرآيند تصويب طرحها،پيشنهاد برنامه هاي لازم و پيگيري وظايف محوله

15. پيگيري ابلاغ مصوبات، مقررات و آييننامه ها و اطلاعرساني به واحدهاي مرتبط در داخل يا خارج دانشكده، با هدف ايجاد هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي آنها و ارائه گزارش ارزيابي به شوراي فرهنگي و اجتماعي دانشكده

16. ايجاد شوراي صنفي دانشجويي در مراكز،از طريق برگزاري انتخابات دانشجويي به منظور تعيين نمايندگان دانشجويان جهت ارائه مطالبات و مشكلات آنان