دکتر سیدمهدی زریباف
  • دارای مدرک تحصیلی دکتری اقتصاد با گرایش روش‌شناسی اقتصاد اسلامی
  • تالیف کتاب
  •  
  • گفتارهایی دربارۀ حوزه‌های معرفتی و شناختی اقتصاد اسلامی، سلسله جلسات گفتگوی دکتر زریباف و حجت الاسلام مصباحی مقدم، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام (۱۳۹۴)
  •  
  • رشد متوازن؛ مقدمه‌ای بر الگوی جامع فقرزدایی در ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی (۱۳۹۳)
  •  
  • تحلیلی بر سیر شناخت و روش‌شناسی علم اقتصاد، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام (۱۳۹۱)
  •  
  •  
  • نگارش مقاله علمی
  •  
  • عدالت به مثابه روش؛ سیر رویکردهای روش شناختی در اقتصاد اسلامی، دوفصلنامۀ مطالعات اقتصاد اسلامی، سال هشتم، شمارۀ ۱۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، صص ۱۴۷ تا ۱۷۸ [باهمکاری علی‌اکبر ناسخیان و علی (۱۳۹۴)
  • ماهیت انتزاعی مدل‌ها و نهادهای اقتصادی اقتصادی (مطالعه موردی نهاد بازار)، پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال ۲۱، شماره ۶۷، صص۱۰۵تا۱۳۰ (۱۳۹۲)
  • مبانی، سیر تدوین، مدل مفهومی و الزامات تدوین الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، دوفصلنامۀ‌ علمی‌پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، بهار و تابستان ۱۳۹۲، شمارۀ‌۱۰، صص ۱۲۷ تا ۱۵۸ (۱۳۹۲)
  • نقشۀ راه تدوین الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، گفتارهایی در مبانی، مفاهیم و روش‌شناسی الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، جلد اول، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، صص ٨٧تا١٠۶. (۱۳۹۲)
  • بررسی و نقد نظریه‌های فقرزدایی، مجله اقتصادی، سال دوازدهم، شماره ۳، صص ۶۵ تا ۹۶ (۱۳۹۱)
  • مروری بر علل فقر ازمنظر اقتصاد متعارف، مجله اقتصادی، سال دوازدهم، شماره ۱، صص ۷ تا ۲۶ (۱۳۹۱)
  • تخصیص بهینۀ درآمدهای نفتی در چارچوب الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، مجموعه مقالات اولین همایش الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، پژوهشکدۀ صدرا. (۱۳۸۹)
  • دورنمای نظام مطلوب اقتصادی عادلانه، مجموعه‌مقالات توسعه مبتنی‌بر عدالت، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام (۱۳۸۸)
  • ارتباط اقتصاد و جامعه شناسی، مجله اقتصادی، سال هشتم، شماره ۷۹و۸۰، صص ۲۷ تا ۳۶ (۱۳۸۷)
  • نقدی بر ماهیت علم اقتصاد با رویکرد ارزشی، پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال۱۶ ش۴۶ (۱۳۸۷)
  • نظری بر اندیشه توسعه عدالت‌محور، فصلنامۀ علمی‌ترویجی پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، بهار و تابستان ١٣٨۶، شماره‌های ۴١ و ۴٢. (۱۳۸۶)
  • علم اقتصاد نوین از دیدگاه مکاتب روش شناسی، نامه علوم انسانی، بهار ۱۳۷۹، شماره ۱، صص ۴۷ تا ۷۲ (۱۳۷۹)
  • تعادل اقتصادی از نظریه تاسیاستگزاری، مجلۀ راهبرد، پاییز ۱۳۷۵، شمارۀ ۱۱، صص ۷۷ تا ۱۲۸ (۱۳۷۵)
  • تحلیلی بر سیر شناخت روش شناسی علم اقتصاد، مجموعه مقالات اقتصادی، شماره۱ (۱۳۷۲)
  • یادداشت و تک‌نگاشت
  • حق‌گرایی روشمند، تکلیف‌گرایی هدفمند: اقتصاد اسلامی و بحران نظام سرمایه‌داری، سورۀ اندیشه، بهار ۱۳۸۸، صص ۷۶ و ۷۷ (۱۳۸۸)
  • رابطه جهانی شدن با فقر (۱۳۸۷)
  • اجرای پروژه
  • جایگاه نظام فناوری مطلوب در الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت با رویکرد عدالت ساختاری، پژوهشکدۀ مطالعات فناوری (مجری) (۱۳۹۴)
  • توزیع متوازن فرصت‌ها و درآمدها، مرکز مطالعات بنیادین (۱۳۹۳)
  • تأمین حقوق اساسی خانوار با توجه به ظرفیت های قوه مقننه (۱۳۹۱)
  • بررسی چالشها و راهکارهای اساسی در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (۱۳۹۱)
  • نقشه راه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (۱۳۸۹)
  • الگوی جامع نهضت ملی مبارزه با فقر (۱۳۸۷)
  • مسئول راه اندازی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع) (۱۳۷۴)
  • مروری بر ابعاد ویژگیهای نظری عدالت اقتصادی
  • ترجمه اثر
  • نقدی بر روش شناسی علم اقتصاد تحققی نویسنده: میلتون فریدمن، نامه علوم انسانی، تابستان و پاییز ۱۳۸۳، شماره ۱۰، صص۲۰ تا ۴۲ (۱۳۸۳)
  • تدوین طرح‌نامه
  • شناسایی مسائل و مشکلات اتحادیه‌های صادراتی و ارائه راهکارهایی مناسب و مفید در جهت روانسازی صادرات غیرنفتی کشور (۱۳۸۶)
  • بررسی راهکارهای اجرایی تأسیس مراکز تجاری دائمی در کشورهای عمده تجارت با ایران (۱۳۸۶)
  • پرسشنامه طرح‌های پژوهشی
  •  
  • همکاری با
   
  • معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مشاور (۱۳۹۱)
  • تدوین‌الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مسئول دفتر (۱۳۹۱)
  • کارگروه بررسی پایان‌نامه‌های اقتصادی نهادرهبری، دبیر کارگروه (۱۳۹۱)
  • مطالعات اقتصاد اسلامی، مسئول دفتر (۱۳۸۸)
  • مرکز پژوهشهای فرهنگی – اجتماعی(صدرا)، عضو هیأت علمی (۱۳۸۸)
  • وزارت اقتصاد و دارایی، مشاور معاونت اقتصادی (۱۳۸۸)
  • انجمن علمی بازرگانی ایران، عضو هیأت مدیره (۱۳۸۷)
  • شورای بررسی متون اقتصادی، عضو اصلی (۱۳۸۴)
  • بنیاد مستضعفان، کارشناس معاونت‌ اقتصادی (۱۳۷۵)
  • مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، کارشناس اقتصادی (۱۳۷۴)
  • مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد تهران، پژوهشگر (۱۳۷۳)
  • پژوهشگاه فرهنگ‌واندیشه اسلامی، پژوهشگر (۱۳۷۳)
  • مرکز مطالعات اقتصاد اسلامی، دانشگاه امام صادق(ع)، قائم مقام (۱۳۶۹)
  • مرکز مطالعات مبانی‌ و مدلهای اقتصادی، رئیس

  آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از میدان ولیعصر (عج)، کوچه شهید فخاری، پلاک 21.

  تلفن:88934036-021

  نامه: info@osool.ac.ir

  © کلیه حقوق این تارنما متعلق به دانشکده اصول دین می‌باشد

  طراحی سایت و سئو توسط آژانس امین