ورود به پنل کاربری

معرفی معاونت آموزش و تحصلات تکمیلی


1.     اداره و نظارت برحسن اجرای کلیه سیاستها، مقررات و فرآیندهای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی

2.     برنامه‌ریزی امورآموزشی وتحصیلاتی تکمیلی با همکاری واحدهای ذیربط و نظارت برحسن اجرای وظایف واحدهای وابسته و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی هر مراکز و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به  هیأت  رئیسه

3.     پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت  علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشکده و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای  هیأت  علمی

4.     پیشنهاد اجرای دوره‌های کوتاه مدت آموزشی و ضمن خدمت به شورای دانشکده

5.     برنامه‌ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی ـ آموزشی حوزه و دانشگاه جهت ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی

6.     برنامه‌ریزی آموزشی دانشکده در راستای سند چشم‌انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین

7.     اهتمام به برگزاری دوره‌های توانمندسازی و دانش‌افزایی

8.     ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل‌ها به منظور به روزرسانی، کارآمدی اعضای  هیأت  علمی دانشکده، غنابخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنهاد لازم به رئیس دانشکده

9.     برنامه‌ریزی برای ارتقـای مهارتهـای علمـی ـ تخصصـی دانشجویان جهت ورود به‌ جامعه

10.نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور دردانشکده  با هماهنگی رئیس دانشکده

11.نظارت بر سیستم های مختلف الکترونیکی وآموزشی

12.گزارش فعالیت آموزشی و پژوهشی در پایان هر سال تحصیلی به ریاست دانشکده