ورود به پنل کاربری
اعضای هیأت مؤسس دانشکده اصول الدین

حضرت آیت الله محسن محمدی عراقی (اراکی)

جایگاه سازمانی:
عضو هیأت مؤسس دانشکده

حضرت آیت الله محمد حسن اختری

جایگاه سازمانی:
عضو هیأت مؤسس دانشکده

حضرت آیت الله محمد سعید نعمانی

جایگاه سازمانی:
عضو هیأت مؤسس دانشکده

دکتر بی آزار شیرازی

جایگاه سازمانی:
عضو هیأت مؤسس دانشکده

دکتر محمد علی آذرشب

جایگاه سازمانی:
عضو هیأت مؤسس دانشکده

دکتر سید کاظم عسکری مجد

جایگاه سازمانی:
عضو هیأت مؤسس دانشکده

آقای علا میر محمد صادقی

جایگاه سازمانی:
عضو هیأت مؤسس دانشکده