ورود به پنل کاربری
اعضای هیأت امنا دانشکده اصول الدین

محسن محمدی عراقی (اراکی)

جایگاه سازمانی:
رییس محترم دانشکده و دبیر هیات امنا

حضرت آیت الله محمد حسن اختری

جایگاه سازمانی:
عضو محترم هیات امنای دانشکده

جناب آقای دکتر سید احمد زرهانی

جایگاه سازمانی:
عضو محترم هیات امنای دانشکده

جناب آقای دکتر محمد حسین پورکاظمی

جایگاه سازمانی:
عضو محترم هیات امنای دانشکده

جناب آقای دکتر محمد علی آذرشب

جایگاه سازمانی:
عضو محترم هیات امنای دانشکده