ورود به پنل کاربری

 

الف ـ جایگاه:

رئیس دانشکده  بالاترین مقام اجرایی بعد از هیأت امناء ودومین رکن دانشکده بوده که در قبال کلیه امور دانشکده در حدود مقررات مصوب، مسئول و نماینده حقوقی دانشکده در نزد مراجع ذیصلاح خواهدبود.

ب ـ نحوه انتصاب:

رئیس دانشکده براساس مفاد اساسنامه دانشکده، مصوب شورای گسترش آموزش عالی توسط هیأت امناء انتخاب وبه وزیر علوم پیشنهاد و پس از تایید توسط رئیس هیأت امناء منصوب می گردد.

ج ـ شرایط عمومی رئیس دانشکده:

شرایط عمومی رئیس دانشکده با توجه به اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح ذیل می‌باشد:

1.       اعتقاد به اسلام و قانون اساسی، التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

2.       عامل بودن به واجبات و پرهیز جستن از محرمات

3.       دارا بودن تقوی دینی و التزام عملی به احکام اسلام

4.       برخورداربودن از حُسن شهرت اخلاقی و وجاهت علمی و آشنابودن به اداره امور دانشکده

5.       عدم وابستگی به احزاب و گروه‌های غیرقانونی

6.       تقید به ارزشهای دینی و اخلاقی

7.       دارا بودن شرط تاهل

 

د ـ شرایط اختصاصی رئیس دانشکده:

1.                 عضو  هیأت  علمی دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی ، پژوهشی  با مرتبه علمی حداقل استادیار

2.داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی در وضعیت  هیأت  علمی

3.داشتن حداقل 2 سال سابقه اجرایی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی

ه ـ وظایف و اختیارات رئیس دانشکده :

در اجرای ماموریت محوله مستند به قانون و اساسنامه و اهداف دانشکده وظایف، اختیارات رئیس دانشکده به شرح ذیل می‌باشد:

1.     مسئولیت در قبال کلیه امور دانشکده و حُسن اجرای مصوبات هیأت امناء در حدود مقررات مصوب و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های صادرشده از سوی وزارت علوم و ابلاغ آن به واحدهای ذیربط حسب مورد و نمایندگی حقوقی دانشکده نزد مراجع ذیصلاح

2.     تهیه و پیشنهاد برنامه‌های راهبردی، سیاستها، اهداف و خط‌مشی‌ها و طرح در  هیأت امناء

3.     تعیین خط‌مشی اجرایی دانشکده براساس برنامه‌های راهبردی و آیین نامه های مصوب  هیأت  امنای ذیربط، برنامه‌ریزی و هدایت فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی، آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، بهداشتی ودرمانی، خدماتی و توسعه مدیریت و منابع دانشکده در چارچوب برنامه‌های راهبردی تعیین‌شده

4.     نظارت دقیق و مستمر بر حُسن اجرای امورتربیتی، فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، بهداشتی و درمانی، خدماتی، استخدام، انتصاب، ماموریت، اخراج، ترفیع و ارتقای اعضای هیأت علمی، توسعه مدیریت و منابع، استخدام، جذب، انتصاب، ماموریت، ارتقا و اخراج کارکنان و کلیه ارتباطات داخلی و بین‌المللی دانشکده و هماهنگی واحدهای مختلف و پاسخگویی به مراجع ذیصلاح و پیگیری اشکالات و تخلفات احتمالی و ارجاع آنها به مقامات ذیصلاح

5.     استیفای منافع و حقوق دانشکده در مراجع قانونی (اعم از قضایی، اجرایی، اداری و...) به نمایندگی از دانشکده

6.     تهیه آیین‌نامه‌های مالی ـ معاملاتی، اداری ـ استخدامی و چارت تشکیلاتی وآئین نامه های داخلی هیأت امناء، همچنین تغییر و اصلاح آنها در چارچوب ضوابط و مقررات وزارتین و پیشنهاد به هیأت امناء برای طی مراحل قانونی

7.     تهیه بودجه تفصیلی سالانه دانشکده با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و ارائه به هیأت امناء و همچنین نظارت بر نحوه هزینه نمودن بودجه تخصیصی به دانشکده

8.     امضای قراردادها، اسناد تعهدآور، اسناد ملی، اداری و مکاتبات دانشکده در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب و مسئولیت امور مالی دانشکده طبق قوانین، آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، اداری و مقررات مصوبات ابلاغی، پاسخگویی به هیأت امناء در قبال گزارشات حسابرسی، پیگیری و رفع مشکلات و مسائل مطروحه در گزارش حسابرسی و ارائه اقدامات انجام شده به  هیأت امناء

9.     ارائه گزارش عملکرد سالانه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی، مالی و محاسباتی سالانه دانشکده به  هیأت امناء و وزارت علوم، تحقیقات وفنآوری

10.نصب و عزل معاونین ، روسای مراکز، مدیران ادارات ، آموزشکده‌ها، مؤسسات و واحدهای وابسته، و مدیران گروه‌های آموزشی و پژوهشی و مدیران ستادی دانشکده

11.ارائه پیشنهاد تأسیس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها با هماهنگی شورای دانشکده  به هیأت امناء

12.ارائه پیشنهاد همکاریهای علمی با سایر مؤسسات آموزشی یا پژوهشی داخلی و خارجی به شورای دانشکده  برابر ضوابط و مقررات مربوطه

13.ایجاد شورای مشورتی متشکل از پنج تن از اساتید شاخص و برجسته در حوزه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی ترجیحاً با مرتبه علمی بالاتر از استادیار

14.نظارت بر امور انضباطی هیأت  علمی، دانشجویان،کارمندان در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه

تعیین قائم مقام با اختیارات تام و یا محدود در صورت صلاحدید