ورود به پنل کاربری

مدیر امور مالی و اداری

جناب آقای ....


شرح وظایف مدیر امور مالی و اداری

معرفی و شرح وظایف مدیر حقوقی و قراردادها

1.  اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور مالی، اداری و عمرانی مرکز ، مطابق با مصوبات مقررات وآئین‌نامه‌های ابلاغی از سازمان مرکزی

2. ارائه گزارش‌های توجیهی لازم به رئیس مرکز در خصوص وظایف مربوطه به واحدهای تحت نظر

3 . انجام تعمیرات اساسی به مـنظور احیاء و نگهداری ساختمانها و تأسیسات موجود مرکز

4.  تدوین روشهـای اجرایـی مناسب برای نگهداری و توسعه  ابنیه و تجهیـزات به منظور حفظ و نگهداری از سرمایه‌های ملی مرکز.

5-تهیه گزارش و برآورد بودجه سالیانه مرکز مربوطه