ورود به پنل کاربری

ترکیب شورای تخصصی پژوهشی :

1.     معاون پژوهشی (رئیس شورا)

2.     معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

3.     مدیران ادارات پژوهشی در مراکز

4.     یک محقق از هر یک از واحدهای تحقیقاتی وابسته به دانشکده با معرفی رئیس دانشکده (در صورتی که واحد مستقل باشد) و با معرفی رئیس مراکز  و آموزشکده (چنانچه واحد جزو مراکز و آموزشکده باشد) با تایید و حکم رئیس دانشکده

5.     دو تن از میان چهار تن از اعضای  هیأت  علمی صاحب فعالیتها و آثار پژوهشی ارزنده پیشنهادی معاون پژوهشی با تایید و حکم رئیس دانشکده

وظایف و اختیارات شورای تخصصی پژوهشی

1.     همکاری با معاون پژوهشی برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات و تصمیمات  هیأت  رئیسه

2.     ارائه پیشنهاد در زمینه‌های مختلف پژوهشی به شورای دانشکده از جمله:

3.     بهبود شرایط و رفع موانع تحقیق دردانشکده

4.     هماهنگ ساختن زمان تعلیم و تحقیق دردانشکده

5.     مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرحهای پژوهشی و تعیین نحوه همکاری با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج دانشکده

6.     بررسی نحوه ارائه خدمات پژوهشی به سازمانهای مختلف برای برآوردن نیازهای کشور، منطقه و استان و چگونگی همکاری دانشکده وسایر  مراکز

7.     همکاری در تدوین برنامه جامع پژوهشی دانشکده

8.     تدوین و پیشنهاد سیاستها، اهداف و خط‌مشی پژوهشی دانشکده به منظور ارائه به شورای دانشکده

9.     فراهم نمودن زمینه‌های توسعه فناوری در دانشکده و حمایت از توسعه فعالیت مراکز رشد، کارآفرینی و پارکهای علم و فناوری دانشکده

10.تهیه و تدوین و پیشنهاد طرحهای تربیت محقق

11.بررسی و تدوین و پیشنهاد برنامه‌های پژوهشی به منظور شناخت هر چه بیشتر جهان دانش و استفاده از آخرین متدهای پژوهشی

12. پیشنهاد چگونگی استفاده اعضای  هیأت  علمی از نتایج تحقیقات برای ارتقای کیفیت آموزش

13.تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های مختلف پژوهشی برای پیشنهاد به مراجع ذیربط

14.بررسی و اظهارنظر درباره مسائلی که شورای دانشکده یا معاون پژوهشی به شورا ارجاع می‌دهد

15.تصویب طرحهای پژوهشی دانشکده با اولویت بخشیدن به طرحهای پژوهشی کاربردی

16.ایجاد انگیزه‌های مادی و معنوی به منظور ترغیب و تشویق اعضای  هیأت  علمی وسایر اساتید به تألیف و ترجمه کتب و نوشتن مقالات تحقیقی و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای تسریع در چاپ و نشر آثار علمی

17. پیشنهاد آیین‌نامه نحوه تدوین کتب علمی و پژوهشی بر مبنای ضوابط مصوب به شورای دانشکده

18.ارزیابی میزان توانمندی علمی و سنجش قابلیت فارغ‌التحصیلان دانشکده برای کار در جامعه، از طریق اجرای طرح‌های تحقیقاتی ویژه

19.تعیین و پیشنهاد خط مشی کلی کاربرد نتایج تحقیقات برای پیشبرد جنبه‌های علمی و فنی کشور

برنامه‌ریزی در جهت توزیع مناسب فرصت‌های مطالعاتی اعضای  هیأت  علمی واجد شرایط