ورود به پنل کاربری

سید مهدی زریباف

معاون پژوهش و فناوری


دکتر سیدمهدی زریباف

دارای مدرک تحصیلی دکتری اقتصاد با گرایش روش‌شناسی اقتصاد اسلامی

تالیف کتاب

    گفتارهایی دربارۀ حوزه‌های معرفتی و شناختی اقتصاد اسلامی، سلسله جلسات گفتگوی دکتر زریباف و حجت الاسلام مصباحی مقدم، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام (1394)

    رشد متوازن؛ مقدمه‌ای بر الگوی جامع فقرزدایی در ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی (1393)

    تحلیلی بر سیر شناخت و روش‌شناسی علم اقتصاد، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام (1391)

نگارش مقاله علمی

    عدالت به مثابه روش؛ سیر رویکردهای روش شناختی در اقتصاد اسلامی، دوفصلنامۀ مطالعات اقتصاد اسلامی، سال هشتم، شمارۀ ۱۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، صص ۱۴۷ تا ۱۷۸ [باهمکاری علی‌اکبر ناسخیان و علی (1394)

    ماهیت انتزاعی مدل‌ها و نهادهای اقتصادی اقتصادی (مطالعه موردی نهاد بازار)، پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال ۲۱، شماره ۶۷، صص۱۰۵تا۱۳۰ (1392)

    مبانی، سیر تدوین، مدل مفهومی و الزامات تدوین الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، دوفصلنامۀ‌ علمی‌پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، بهار و تابستان ۱۳۹۲، شمارۀ‌۱۰، صص ۱۲۷ تا ۱۵۸ (1392)

    نقشۀ راه تدوین الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، گفتارهایی در مبانی، مفاهیم و روش‌شناسی الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، جلد اول، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، صص ٨٧تا١٠۶. (1392)

    بررسی و نقد نظریه‌های فقرزدایی، مجله اقتصادی، سال دوازدهم، شماره ۳، صص ۶۵ تا ۹۶ (1391)

    مروری بر علل فقر ازمنظر اقتصاد متعارف، مجله اقتصادی، سال دوازدهم، شماره ۱، صص ۷ تا ۲۶ (1391)

    تخصیص بهینۀ درآمدهای نفتی در چارچوب الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، مجموعه مقالات اولین همایش الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، پژوهشکدۀ صدرا. (1389)

    دورنمای نظام مطلوب اقتصادی عادلانه، مجموعه‌مقالات توسعه مبتنی‌بر عدالت، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام (1388)

    ارتباط اقتصاد و جامعه شناسی، مجله اقتصادی، سال هشتم، شماره 79و80، صص ۲۷ تا ۳۶ (1387)

    نقدی بر ماهیت علم اقتصاد با رویکرد ارزشی، پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال16 ش46 (1387)

    نظری بر اندیشه توسعه عدالت‌محور، فصلنامۀ علمی‌ترویجی پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، بهار و تابستان ١٣٨۶، شماره‌های ۴١ و ۴٢. (1386)

    علم اقتصاد نوین از دیدگاه مکاتب روش شناسی، نامه علوم انسانی، بهار ۱۳۷۹، شماره ۱، صص ۴۷ تا ۷۲ (1379)

    تعادل اقتصادی از نظریه تاسیاستگزاری، مجلۀ راهبرد، پاییز ۱۳۷۵، شمارۀ ۱۱، صص ۷۷ تا ۱۲۸ (1375)

    تحلیلی بر سیر شناخت روش شناسی علم اقتصاد، مجموعه مقالات اقتصادی، شماره1 (1372)

یادداشت و تک‌نگاشت

    حق‌گرایی روشمند، تکلیف‌گرایی هدفمند: اقتصاد اسلامی و بحران نظام سرمایه‌داری، سورۀ اندیشه، بهار ۱۳۸۸، صص ۷۶ و ۷۷ (1388)

    رابطه جهانی شدن با فقر (1387)

اجرای پروژه

    جایگاه نظام فناوری مطلوب در الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت با رویکرد عدالت ساختاری، پژوهشکدۀ مطالعات فناوری (مجری) (1394)

    توزیع متوازن فرصت‌ها و درآمدها، مرکز مطالعات بنیادین (1393)

    تأمین حقوق اساسی خانوار با توجه به ظرفیت های قوه مقننه (1391)

    بررسی چالشها و راهکارهای اساسی در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (1391)

    نقشه راه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (1389)

    الگوی جامع نهضت ملی مبارزه با فقر (1387)

    مسئول راه اندازی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع) (1374)

    مروری بر ابعاد ویژگیهای نظری عدالت اقتصادی

ترجمه اثر

    نقدی بر روش شناسی علم اقتصاد تحققی نویسنده: میلتون فریدمن، نامه علوم انسانی، تابستان و پاییز ۱۳۸۳، شماره ۱۰، صص۲۰ تا ۴۲ (1383)

تدوین طرح‌نامه

    شناسایی مسائل و مشکلات اتحادیه‌های صادراتی و ارائه راهکارهایی مناسب و مفید در جهت روانسازی صادرات غیرنفتی کشور (1386)

    بررسی راهکارهای اجرایی تأسیس مراکز تجاری دائمی در کشورهای عمده تجارت با ایران (1386)

    پرسشنامه طرح‌های پژوهشی

همکاری با

    معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مشاور (1391)

    تدوین‌الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مسئول دفتر (1391)

    کارگروه بررسی پایان‌نامه‌های اقتصادی نهادرهبری، دبیر کارگروه (1391)

    مطالعات اقتصاد اسلامی، مسئول دفتر (1388)

    مرکز پژوهشهای فرهنگی - اجتماعی(صدرا)، عضو هیأت علمی (1388)

    وزارت اقتصاد و دارایی، مشاور معاونت اقتصادی (1388)

    انجمن علمی بازرگانی ایران، عضو هیأت مدیره (1387)

    شورای بررسی متون اقتصادی، عضو اصلی (1384)

    بنیاد مستضعفان، کارشناس معاونت‌ اقتصادی (1375)

    مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، کارشناس اقتصادی (1374)

    مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد تهران، پژوهشگر (1373)

    پژوهشگاه فرهنگ‌واندیشه اسلامی، پژوهشگر (1373)

    مرکز مطالعات اقتصاد اسلامی، دانشگاه امام صادق(ع)، قائم مقام (1369)

    مرکز مطالعات مبانی‌ و مدلهای اقتصادی، رئیس