ورود به پنل کاربری

سید مهدی زریباف

معاون پژوهش و فناوری


شرح وظایف معاون پژوهش و فناوری

     وظایف عمومی معاون:

1.     ابلاغ كليه مصوبات، مقـررات و آيين نامه هاي ابلاغي از سوي رئيس دانشكده به واحدهاي ذيربط و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي آن

2.     تدوين آئين نامه ها و دستورالعملها و دستورجلسات مرتبط با وظايف معاونت جهت پيشنهاد به مراجع ذيصلاح

3.     ارائه گزارش هاي توجيهي لازم به رئيس دانشكده در خصوص وظايف مربوطه به واحدهاي تحت نظر

4.     پيشنهاد افراد واجد شرايط براي تصدي سمتهاي مديريتي در حوزه معاونت به رياست دانشكده

5.     نظارت بر واحدهاي وابسته به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف آنها

6.     برنامه ريزي، تنظيم فعاليتها و پيشنهاد بودجه ساليانه معاونت ذيربط مطابق با اولويت هاي دانشكده

7.     همكاري با ساير معاونت ها جهت حسن اجراي برنامه هاي دانشكده

8.     انجام ساير امور محوله از سوي رئيس دانشكده

 

وظایف اختصاصی معاون:

      1.     اداره و نظارت بر حسن اجراي كليه امورپژوهشي،كتابخانه ها و بانكهاي اطلاعاتي دانشكده، مطابق با مصوبات، مقررات و آئين نامه هاي مربوطه

2.     برنامه ريزي و سياستگذاري به منظور ارتقاء و افزايش سطح همكاريهاي علمي و بين المللي

3.     اولويت بخشي به نوآوري در حوزه نظري و پژوهشهاي كاربردي و مورد نياز كشور

4.     توسعه، تقويت و هدايت طرحهاي پژوهشي مصوب با اولويت پژوهشهاي كاربردي هدفمند و مبتني بر سند چشم انداز برنامه هاي توسعه كشور و نقشه جامع علمي كشور

5.     كنترل و نظارت بر فرايندهاي پژوهشي دانشكده بر اساس تقويم تعيين شده در طرحنامه پروژه هاي مصوب پژوهشي و تحقيقاتي

6.     مطالعات لازم در زمينه ارزشيابي فعاليت هاي پژوهشي و ارزيابي عملكرد پژوهشي سالانه دانشكده جهت ارائه به رياست دانشكده

7.     ايجاد ارتباط لازم با موسسات داخلي و خارجي به منظور همكاري در امور پژوهشي و مبادله خدمات علمي

8.     هماهنگي و همكاري در ارائه خدمات علمي، فرهنگي و اجتماعي وبرگزاري سمينارها و كنفرانس هاي علمي و اجراي كليه امور قراردادهاي تحقيقاتي و خدماتي بين دانشكده و ساير موسسات

9.     همكاري در اجراي دوره هاي كوتاه مدت پژوهشي براي موسسات غير دانشگاهي

10.    هيأت علمي از فرصت هاي مطالعاتي داخل و خارج از كشور)اع برنامه ريزي جهت استفادهم از مراكز علمي پژوهشي حوزوي و دانشگاهي( برابرضوابط مصوب

11.    تهيه برنامه پژوهشي دانشكده و ارائه اهداف و تعيين اولويت هاي پژوهشي در قالب برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت و حمايت از تشكيل مراكز رشد،كارآفريني و پاركهاي علم و فناوري، براي طرح در شوراي تخصصي پژوهش دانشكده

12.    بررسي و ارزيابي فعاليت هاي دانشكده در چارچوب برنامه هاي رشد و توسعه كشور بر اساس اهدافمند چشم انداز و

13.    برنامه هاي توسعه اي كشور و نقشه جامع علمي كشور در بخش آموزش عالي براي طرح در هيأت رئيسه

14.    شناسنايي و تعريف موضوعات و برنامه هاي علميپژوهشي مشترك وبرنامه ريزي جهت تامين امكانات و

15.    تخصيص اعتبار لازم جهت تعامل-پژوهشي حوزه و دانشگاه و ايجاد زمينه مناسب جهت نيل به علوم ديني و علوم انساني مناسب با حوزه تخصصي دانشكده

16.    پيشنهاد انتصاب مسئول كتابخانه به رياست دانشكده