ورود به پنل کاربری

معاون پژوهشی :

1.   اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی،کتابخانه ها و بانکهای اطلاعاتی دانشکده، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه های مربوطه

2.   برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقاء و افزایش سطح همکاریهای علمی و بین المللی

3.   اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهشهای کاربردی و مورد نیاز کشور

4.   توسعه، تقویت و هدایت طرحهای پژوهشی مصوب با اولویت پژوهشهای کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه های توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور

5.   کنترل و نظارت بر فرایندهای پژوهشی دانشکده بر اساس تقویم تعیین شده در طرحنامه پروژه های مصوب پژوهشی و تحقیقاتی

6.   مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشکده جهت ارائه به ریاست دانشکده

7.   ایجاد ارتباط لازم با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی

8.   هماهنگی و همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دانشکده و سایر موسسات

9.   همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای موسسات غیر دانشگاهی

10. برنامه ریزی جهت استفاده  هیأت علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارج از کشور(اعم از مراکز علمی پژوهشی حوزوی و دانشگاهی) برابرضوابط مصوب

11.  تهیه برنامه پژوهشی دانشکده و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد،کارآفرینی و پارکهای علم و فناوری، برای طرح در شورای تخصصی پژوهش دانشکده

12. بررسی و ارزیابی فعالیت های دانشکده در چارچوب برنامه های رشد و توسعه کشور بر اساس اهدافمند چشم انداز و برنامه های توسعه ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در  هیأت  رئیسه

13.  شناسنایی و تعریف موضوعات و برنامه های علمی پژوهشی مشترک و برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل-پژوهشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علوم دینی و علوم انسانی مناسب با حوزه تخصصی دانشکده

14.  پیشنهاد انتصاب مسئول کتابخانه به ریاست دانشکده