ورود به پنل کاربری

معرفی واحد

معاونت مالی و اداری یکی از معاونت های تخصصی و اجرایی در حوزۀ سیاست گذاری در امور مالی و اداری در هر سازمان می باشد، این معاونت در دانشکده اصول الدین با توجه به اینکه یک مجموعه علمی غیر دولتی -غیرانتفاعی پرسابقه می باشد و دارای موقعیت ویژه‌ای است. در راستای اسناد بالادستی با حفظ انسجام سازمانی و انضباط مالی نسبت به تأمین هزینه‌های دانشکده و کاهش هزینه‌های جاری اقدام نموده است، حمایت و پشتیبانی از کارکنان شریف و اعضای هیئت علمی از اهداف اصلی این معاونت بوده و هست. اهتمام این معاونت و همکاران آن در سازمان مرکزی و مدیریت های مستقر در مراکز ارائه خدمات مطلوب، با سهولت و حفظ کرامت کلیۀ کارکنان اداری و آموزشی و خانواده های معزّز آنها می باشد. و در تحقق چشم انداز توسعه و پیشرفت تحقق سازمان دانشگاه بین المللی علامه عسگری گام بر می دارد.