ورود به پنل کاربری

سید محمد باقر برقعی مدرس

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

 


شرح وظایف معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

      وظایف عمومی معاون:

1.     ابلاغ كليه مصوبات، مقـررات و آيين نامه هاي ابلاغي از سوي رئيس دانشكده به واحدهاي ذيربط و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي آن

2.     تدوين آئين نامه ها و دستورالعملها و دستورجلسات مرتبط با وظايف معاونت جهت پيشنهاد به مراجع ذيصلاح

3.     ارائه گزارش هاي توجيهي لازم به رئيس دانشكده در خصوص وظايف مربوطه به واحدهاي تحت نظر

4.     پيشنهاد افراد واجد شرايط براي تصدي سمتهاي مديريتي در حوزه معاونت به رياست دانشكده

5.     نظارت بر واحدهاي وابسته به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف آنها

6.     برنامه ريزي، تنظيم فعاليتها و پيشنهاد بودجه ساليانه معاونت ذيربط مطابق با اولويت هاي دانشكده

7.     همكاري با ساير معاونت ها جهت حسن اجراي برنامه هاي دانشكده

8.     انجام ساير امور محوله از سوي رئيس دانشكده

 

وظایف اختصاصی معاون:

1.     اداره و نظارت برحسن اجراي كليه سياست ها، مقررات و فرآيندهاي آموزش و تحصيلات تكميلي دانشكده، منطبق

2.     بر قوانين، مصوبات، مقررات و آئين نامه هاي اجرايي مربوطه با رويكرد گسترش دوره هاي تحصيلات تكميلي

3.     برنامه ريزي امورآموزشي وتحصيلاتي تكميلي با همكاري واحدهاي ذيربط و نظارت برحسن اجراي وظايف واحدهاي وابسته و اجراي برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي هرمراكزو ارزيابي آن و ارائه گزارش لازم به هيأت رئيسه

4.     پايش و ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و اعضاي هيأت علمي و مديران آموزشي واحدهاي مختلف در هر

5.     نيمسال و انعكاس آن به رياست دانشكده و اعلام نتيجه ارزيابي به اعضاي هيأت علمي

6.     پيشنهاد اجراي دوره هاي كوتاه مدت آموزشي و ضمن خدمت به شوراي دانشكده

7.     برنامه ريزي جهت تامين امكانات و تخصيص اعتبار لازم جهت تعامل علمي ـ آموزشي حوزه و دانشگاه جهت

8.     ايجاد زمينه مناسب جهت نيل به علم ديني و علوم انساني اسلامي

9.     برنامه ريزي آموزشي دانشكده در راستاي سند چشم انداز، نقشه جامع علمي و آمايش سرزمين

10.  اهتمام به برگزاري دوره هاي توانمندسازي و دانش افزايي

11.  ارزيابي و بازنگري محتواي سرفصل علمي هيأت ها به منظور به روزرساني، كارآمدي اعضاي دانشكده،

12.  غنابخشي و ارزش مداري و ارائه پيشنهاد لازم به رئيس دانشكده

13.  برنامه ريزي براي ارتقـاي مهارتهـاي علمـي ـ تخصصـي دانشجويان جهت ورود به جامعه

14.  نظارت و ارزيابي فرآيند اجرايي شدن نقشه جامع علمي كشور دردانشكده با هماهنگي رئيس دانشكده

15.  نظارت بر سيستم هاي مختلف الكترونيكي وآموزشي

16.  گزارش فعاليت آموزشي و پژوهشي در پايان هر سال تحصيلي به رياست دانشكده